1. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Graphic Design Bài thi #27 cho Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  3 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Graphic Design Bài thi #22 cho Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Graphic Design Bài thi #13 cho Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Graphic Design Bài thi #28 cho Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Graphic Design Bài thi #24 cho Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
  Đã rút