Freelancer: stoyanvasilev98
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Updated Artwork

Hi. I submit another version of business card design. Hope you like it. Please leave me feedback of it and tell me what you think of the design.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      21
                     cho                       Design some Business Cards for BUSINESS CARD FOR NEW ONLINE MARKETING AGENCY
Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.