Freelancer: JDTC
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Entry 2

this is my proposal, I worked the lines in Ai then move to Ps for the details, hope you like it =) Ps: srry my bad english D=

Bài tham dự cuộc thi #2 cho                         draw two caricature pictures from photo
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.