Freelancer: mahbubur2962
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

e-book cover design

Hello sir, I have tried to design your 3rd option. I hope you like it. Knock me if any changes are needed. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    129
                   cho                     eBook Cover Design (German language)
Bài tham dự #129

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.