Freelancer: vedijazolo
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

E-book cover

The second sample of the book cover. The cover includes a motivational graphic that symbolizes a strong business professional.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      6
                     cho                       edit ebook cover - 22/08/2021 03:01 EDT
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.