Freelancer: PitchXperts
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Feelings Wheel with icons outside

A Concept that depicts the icons outside the circle. Kindly check and leave your suggestions


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      25
                     cho                       Feeling Wheel Infographic
Bài tham dự #25

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.