Freelancer: vw7964356vw
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

File My Prelim.com

Professional minimalist logo concept, .ai format scalable, blue color, thin thick text, black and white for print design, enjoy!

Bài tham dự cuộc thi #72 cho                         File My Prelim.com New Logo
Bài tham dự #72

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.