Freelancer: vipdesignbd
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Hello This is my design. If you want to change something you can contact me / i hope you like it. Please give me a feedback if you reject it .then i will show you a better design. Thank you


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      45
                     cho                       fishing tackle company logo OMFG Oz Marine Fishing & Game
Bài tham dự #45

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.