Freelancer: KHALEDabo3WAD
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Pro Video Editor here :) (Check the links)

Video 1: (3min) video has more details 1920*1080: https://drive.google.com/file/d/1XaG-K0ZpmP-l0Cu4Ga3I44lVUsNF6qHb/view?usp=sharing Video 2: (Short) video very summarized 1920*1080: https://drive.google.com/file/d/1hmX1d3OWHykPsXCvb0Iz65rcdhXcyFmM/view?usp=sharing Video 4: (Social Media) Version 1080*1920: https://drive.google.com/file/d/1nFrUqRWLivlCmnT_Hib1MYVGn3GSvjd1/view?usp=sharing

Bài tham dự #31

Bảng thông báo công khai

 • KHALEDabo3WAD
  KHALEDabo3WAD
  • cách đây 5 tháng

  https://drive.google.com/file/d/1XaG-K0ZpmP-l0Cu4Ga3I44lVUsNF6qHb/view?usp=sharing


  https://drive.google.com/file/d/1hmX1d3OWHykPsXCvb0Iz65rcdhXcyFmM/view?usp=sharing

  https://drive.google.com/file/d/1nFrUqRWLivlCmnT_Hib1MYVGn3GSvjd1/view?usp=sharing

  • cách đây 5 tháng
 • KHALEDabo3WAD
  KHALEDabo3WAD
  • cách đây 5 tháng

  https://drive.google.com/file/d/1XaG-K0ZpmP-l0Cu4Ga3I44lVUsNF6qHb/view?usp=sharing

  https:/ /drive.google.com/file/d/1hmX1d3OWHykPsXCvb0Iz65rcdhXcyFmM/view?usp=sharing

  https://drive.google.com/file/d/1nFrUqRWLivlCmnT_Hib1MYVGn3GSvjd1/view?usp=sharing

  • cách đây 5 tháng