Freelancer: saxhartman
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

"President Elect Kanye West please raise."..

I talk about Kanye ego and his belief that he is the only one who can change America so that black Americans can get a fair deal

Bài tham dự #64

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.