Freelancer: ArteMed
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Halloween Controller Banner

I am preparing a so funny 3D video with zombies and controllers, by tonight ( European time, it will be done ). for high resolution ( https://drive.google.com/file/d/1OA1S2FkWnPYxWkcn6VUg5f_bDOUahiTB/view?usp=sharing


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      35
                     cho                       Graphic Design / 3D Rendering Contest - Long Term Position Available
Bài tham dự #35

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.