Freelancer: hesit8
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cover 1

Hi there... To be honest I didn't look over NYTimes but I just made this :) Hope it is what you are looking for.

Bài tham dự cuộc thi #2 cho                         Graphic Design for a ebook/blog cover
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.