Freelancer: sumanrahman
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Sabbatine Consulting Group Logo

Dear Contest Holder, I design a logo for your Consulting company logo called "Sabbatine Consulting Group". Hope you like this modern, minimalist and simple design. Please let me know if you need any change. Regards, Amanur

Bài tham dự cuộc thi #75 cho                         I need a logo for Sabbatine Consulting Group
Bài tham dự #75

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.