Freelancer: vriya1980
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Programming for c++

Hello , I am experienced in chinees c++ programming. This is my entry , if you like it select me for your contest.

Bài tham dự cuộc thi #2 cho                         i need programmer c++ for chinese microchip HC42
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.