Freelancer: vinifpriya
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

updated entry

dear contest holder here is my updated entry .. for entry #2.. kindly give me feedback to improve it better.. kind regards vinita

Bài tham dự cuộc thi #8 cho                         JMC tie dye patterns and soild pattern
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.