ibs3D Avatar

Các bài tham dự của ibs3D

Cho cuộc thi Locking mechanism Design for a pair of tongs

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về 3D Modelling cho cuộc thi Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #20 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #20 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về 3D Modelling cho cuộc thi Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #4 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #4 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #4 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về 3D Modelling cho cuộc thi Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #3 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #3 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #3 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về 3D Modelling cho cuộc thi Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #18 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #18 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về 3D Modelling cho cuộc thi Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #17 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #17 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #17 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #17 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #17 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #17 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #17 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về 3D Modelling cho cuộc thi Locking mechanism Design for a pair of tongs
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về 3D Modelling cho cuộc thi Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #12 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #12 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #12 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #12 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #12 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #12 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  3D Modelling Bài thi #12 cho Locking mechanism Design for a pair of tongs
  0 Thích