Freelancer: ibs3D
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design Proposal

I am attaching another possibility of locking mechanism (this is my 4 entry with different possibilities), I hope you like one of my proposals.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      13
                     cho                       Locking mechanism Design for a pair of tongs
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.