Freelancer: neeshatneeshu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Neeshat..

Assalamualaikum, I have tried to make another logo which is simple but has a smart look combining the colors you referred. Hope you will like it. Waiting for your selection. Thank You,, Have a good day!!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2500
                   cho                     logo design - 26/12/2020 08:19 EST
Bài tham dự #2500

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.