Bảng thông báo công khai

  • ThomasMark90
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 10 năm

    Can you add the slogan on the bottom? "The adventure begins here" is it original work or a stock image?

    • cách đây 10 năm