bluedartdesigner Avatar

Các bài tham dự của bluedartdesigner

Cho cuộc thi logo design for "visione.co"

 1. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 184
  Bài tham dự #184 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 178
  Bài tham dự #178 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 174
  Bài tham dự #174 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 170
  Bài tham dự #170 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 152
  Bài tham dự #152 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 149
  Bài tham dự #149 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 147
  Bài tham dự #147 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Đã rút
 20. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Đã rút
 21. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Đã rút