1. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a group that play tradional music from Puerto Rico
  Bị từ chối
  0 Thích