Freelancer: MichaelCheung
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo with Icon in the background

Added a faint logo in the background. Still needs work incorporating it right in. If you like the style I can keep working on it.

Bài tham dự cuộc thi #82 cho                         Logo for a Wedding Photographer
Bài tham dự #82

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.