Freelancer: Amirshehzad96
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

it is all my own creativity. colors font and size can b changed, according to the demand of the client.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      22
                     cho                       Logo for C.O.A.L'S tattoo shop
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.