Freelancer: asmabegum3452
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LOGO

hello sir. please see my logo. hope you like my logo. if there is any problem tell me i will change it . thank you ....


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      18
                     cho                       Logo for Majestic Records
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.