Freelancer: dopdesigner
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LOGO DESIGN

Hope you like my design, if you need to change anything please message me

Bài tham dự cuộc thi #27 cho                         Logo for Majestic Records
Bài tham dự #27

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.