Freelancer: dopdesigner
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LOGO

Hope you like my design, if you need to change anything please message me


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      29
                     cho                       Logo for Majestic Records
Bài tham dự #29

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.