Freelancer: dopdesigner
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

I hope you like my design, if you want to make any changes please message me and I will change the design as per your request.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      33
                     cho                       Logo for Majestic Records
Bài tham dự #33

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.