Freelancer: sssdesign21
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Here I've attached a new beer glass with the artwork. Let me know the changes. Unlimited Revives. Finally, I will provide Ai (Vector) artwork.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      64
                     cho                       logo for new section of our company
Bài tham dự #64

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.