Freelancer: GMustafa1212
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo for bar and grill version 2

HY i create a logo for your company . like you said i should give the same feel of given logo so i didn't change colours and shape i add grill in background and burger frie


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      83
                     cho                       logo for new section of our company
Bài tham dự #83

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.