Freelancer: justinstewartt
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

black metal rotten

the design is a lot more black metal than death metal and I tried to keep it clean so that it would draw people's eyes better if used on a website or card


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      53
                     cho                       Logo for Rotten
Bài tham dự #53

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.