Freelancer: joney2428
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Redesign

Fully Redesign in vector format. Please let me know if any modification needed. I am looking forward for your feedback. Thanks

Bài tham dự cuộc thi #7 cho                         Logo Redesign and Touch Up
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.