Freelancer: djameleddine98
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

colorado with purple and yelow

i willl design this logo I didn't take it out of context, but I made it more clear i hope you like it


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      61
                     cho                       Logo refresh for Computer Service Company
Bài tham dự #61

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.