Freelancer: afifahnasir
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

BE SHINING !

Hi ! I'm very interested with this project and I enjoy when join this contest. I hope you satisfied with my logo's design ! Thankyou. Regards, Afifah Nasir


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      27
                     cho                       Make a new logo for my music business!
Bài tham dự #27

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.