Bảng thông báo công khai

 • dhruvaldorasiya1
  dhruvaldorasiya1
  • cách đây 5 tháng

  hi, I will send you new design soon

  • cách đây 5 tháng
 • dhruvaldorasiya1
  dhruvaldorasiya1
  • cách đây 5 tháng

  here is the figma link

  • cách đây 5 tháng
 • dhruvaldorasiya1
  dhruvaldorasiya1
  • cách đây 5 tháng

  https://www.figma.com/file/3tQjgDAWTdgDjeTlwdcvUn/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=RcopT60jawsDS2v3-1

  • cách đây 5 tháng