Freelancer: Hahdesignbydika
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design

This prototype I don't understand what you want, can you give another example? https://www.figma.com/proto/HI2TRd0mTVW01R6z5sqsXV/Untitled?type=design&node-id=1-2&t=a9UAo4zO2zwaeHA6-0&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2

Bài tham dự cuộc thi #30 cho                         Make Figma graphic dynamic on Webflow site
Bài tham dự #30

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.