Freelancer: smarkies
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Hi here is my entry

I hope you like it, you can also check the video here, no info graphics yet since I don't have the complete details. https://www.youtube.com/watch?v=eaboYtgrUMI Thank you, Have a nice day!


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      12
                     cho                       Manned Underwater Habitat Marketing Graphics - 10/01/2022 14:06 EST
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.