Freelancer: aliwafaafif
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Render IMAGES #2

I proposed 2 type of underwater chamber. Type 1 : with transparent ceiling Type 2 : without transparent ceiling


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      32
                     cho                       Manned Underwater Habitat Marketing Graphics - 10/01/2022 14:06 EST
Bài tham dự #32

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.