Freelancer: Nir0shan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Section 1 improvement

I think you can change this section (taken from google maps) to increase / add new parking spaces. Also keep in mind , the option to have UNDERGROUND parking :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    6
                   cho                     maximizing parking layout
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.