Freelancer: Arquideterioron
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Parking Layout

Hi.You can take advantage of lot and replan 1290 parking space, reorganized arround pedestrian ways (paint blue). Let me know if you like it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    12
                   cho                     maximizing parking layout
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.