Freelancer: TollyBird
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

Treasure Bundle Submission

Please let me know if you would like any changes. Kind Regards, Tolly

Bài tham dự cuộc thi #5 cho modify design and photoshop
Bài tham dự #5

Bảng thông tin công khai

 • wesbertsaintjust
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  you put the ad in the place.

  • cách đây 2 năm
 • wesbertsaintjust
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  read the brief.

  • cách đây 2 năm