Freelancer: vnteamchief
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

This is my design

Please contact me if you want to change.

Bài tham dự cuộc thi #12 cho modify design and photoshop
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

  • wesbertsaintjust
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    i would like to create a new ad using the new simple logo with no icon.

    • cách đây 3 năm