Freelancer: KenanTrivedi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

I am no German but...

I found this voice-over and made this video. Hope you like it.

Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

  • bernihermann
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 8 tháng

    Voice over from Adolf hitler? Is no good idea in Germany.

    • cách đây 8 tháng