NASA Contest

Bạn chỉ còn một bước nữa là có thể mở khóa loạt Thử Thách Astrobee của NASA. Bạn phải trả lời bản khảo sát đăng ký này trước khi có thể xem thông tin cuộc thi. Sẽ mất không quá 20 phút. Cơ hội giành được sticker NASA Tournament Lab của NASA đã bay trên Trạm Không Gian Quốc Tế chỉ bằng cách hoàn thành                                                               khảo sát đăng ký.                             

Mở khóa thử thách này ngay!