Freelancer: SNDesigns999
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

AD (updated)

Hello sir, I updated design as your instructions. I hope you will like my design. If you want any changes, I will do them. I'm waiting for your valuable feedback. Thank you, sir.

Bài tham dự cuộc thi #34 cho                         Needing a volunteer ad designed
Bài tham dự #34

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.