Freelancer: cayen1
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Phyllis Schlafly

I'd like to know your feedback. Do you want a more traditional style or something more modern, realistic or more cartoonish, coloring should be a uniform or rendered 3D kind of style?


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      19
                     cho                       new comic strip
Bài tham dự #19

Bảng thông báo công khai

 • aschlafly
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 tháng

  Fantastic drawing!!!!

  • cách đây 8 tháng