Freelancer: cayen1
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Character

I did a cartoonish version. Is this something you were looking for?


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      25
                     cho                       new comic strip
Bài tham dự #25

Bảng thông báo công khai

 • aschlafly
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 tháng

  I posted to the chat the comic strip I need, hopefully with your drawing!

  • cách đây 8 tháng
 • aschlafly
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 tháng

  Fantastic work!!!

  • cách đây 8 tháng