Bảng thông báo công khai

  • aschlafly
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 6 tháng

    Nice work! The facial features seem a bit too harsh rather than soft, but overall a very nice drawing!

    • cách đây 6 tháng