1. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #46 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #46 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #43 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #43 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #43 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #42 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  0 Thích