1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #15 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #10 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Đã rút