1. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #84 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #84 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #84 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #73 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #73 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #73 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #73 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #73 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #73 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  Graphic Design Bài thi #73 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
  1 Thích